O nás

Zriaďovateľom našej materskej školy je obec Dolný Hričov. Materská škola Slniečko poskytuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku 3 - 6 rokov. Deti sú rozdelené do dvoch tried - triedu "Mravčekov" a triedu "Včielok".

KOLEKTÍV  MŠ

Kolektív tvoria štyria pedagogickí zamestnanci, ktorí zabezpečujú kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí a dvaja nepedagogickí zamestnanci.

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Janka Hanusová

Učiteľky: Mgr. Martina Regiecová, Eva Janičíková, Bc. Adriána Ballayová

Nepedagog. zam.: Jana Masná, Marta Marčišová

ZAMERANIE

Deťom sa snažíme vytvoriť podnetné prostredie, kde sa veľa naučia a budú sa cítíť príjemne. Vzdelávacie aktivity sú zameraná na všestranný harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, rôznymi edukačnými aj mimoškolskými aktivitami deti poznávajú ľudové zvyky a tradície a v neposledom rade podporujeme u detí zdravý životný štýl.

Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Zvedavé Slniečko"
Vytvorte si webové stránky zdarma!